Voorstellen

Antoinette Nijs – de Boer (Orthopedagoog Generalist)
Antoinette Ik ben Antoinette Nijs – de Boer, oprichter en eigenaar van Fievelekwint Floreren. Al ruim 20 jaar werk ik met enthousiasme als orthopedagoog en sinds 2010 als orthopedagoog-generalist, ten dienste van de jeugdige.

Letterlijk betekent orthopedagoog “bijzonder opvoedkundige”. Het beroep is te vergelijken met dat van een psycholoog, echter met die meerwaarde dat de orthopedagoog niet alleen kijkt naar factoren in het kind zelf, maar ook kijkt welke invloed de omgeving heeft op de ontwikkeling van de de jeugdige. Het samenspel van de jeugdige in interactie met zijn omgeving maakt dat hij zich in meer of mindere mate kan ontwikkelen.

Orthopedagoog zijn is mijn passie vanwege de veelzijdigheid van het beroep, het is nooit saai. Jarenlang heb ik fulltime diagnostiek (onderzoek) gedaan naar met leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen. Daaruit voortvloeiend heb ik behandelingen opgezet en advies gegeven aan de jongere zelf, de ouders, leerkrachten en/of anderen. Het werken met en voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 20 jaar geeft mij veel voldoening. Vooral het werken met die jeugdigen,  die op een of andere manier niet voldoende kunnen floreren binnen de omgeving van thuis, school of in de vrije tijd. De oorzaak van een probleem  is altijd anders, waardoor er mijns inziens nooit een standaardbehandeling of traject  kan plaats vinden. Een maattraject wordt ingezet, waarin het individu centraal staat als een uniek persoon.

Daarnaast vind ik het inspirerend om voor en met scholen samen te werken aan het opzetten van een goede zorg- en leerstructuur,  zodat de school een veilige en fijne plek voor de leerlingen is. In het verlengde hiervan  zijn termen als zorgcyclus, passend onderwijs met (passende) ontwikkelingsperspectieven, onderwijs- en zorgarrangementen, etc. niet los te koppelen. Naast de specifieke taken van de orthopedagoog gericht op de jeugdige, heb ik me gespecialiseerd in het opzetten en van zorgstructuren binnen scholen, waardoor opbrengst verhogend gewerkt kan worden. Binnen scholen ben ik getraind om leerkrachten te observeren en te coachen naar goed docent handelen op breed gebied. Het lesgeven aan ouders, studenten en professionals vind ik eveneens boeiend. Het overbrengen van kennis, literatuur en praktische ervaring met passie over het beroep. Door de opgedane ervaring heb ik een uitgebreide sociale kaart opgebouwd voor wat betreft het terrein van hulpverlening, iets dat het vinden van de juiste hulp vereenvoudigd.

Mariët Poel-Pries (taalspecialist)

Mijn naam is Mariët Poel-Pries. Ik ben sinds ruim 30 jaar logopedist, en heb met veel plezier in verschillende werkgebieden ervaring opgedaan. In de loop van de jaren heb ik gewerkt met zowel jonge als oudere kinderen, zowel op gebied van spraak- en taalontwikkeling, als onderzoek en begeleiding op gebied van dyslexie en andere leermoeilijkheden.

Het begeleiden van kinderen en jongeren met o.a. dyslexie van: ‘dat kan ik toch niet…’ naar: ‘oh, maar dát kan ik!’ heeft mijn passie. Het gemakkelijker maken van dingen die niet vanzelf gaan zodat een kind / jongere blij wordt van wat wél lukt, geeft zowel mij als de kinderen / jongeren veel voldoening. Hierbij ga ik altijd uit van wat bij de persoon past: ik maak gebruik van verschillende methodieken (o.a. Klanken in Kleuren, sleeplezen, remediëring). Mocht geen van deze methodieken of een combinatie hiervan voldoende effect hebben, dan zoek ik samen met de cliënt naar wat voor hem of haar het leven en leren wél gemakkelijker maakt. Kortom: de vraag staat centraal.

Iris Iris Glas (orthopedagoog)
Ik ben Iris Glas. Ik heb van september 2018 tot en met januari 2019 als stagiaire ervaring opgedaan bij Fievelekwint Floreren. Inmiddels ben ik afgestudeerd en als orthopedagoog werkzaam bij Fievelekwint. Ik zoek graag naar de verklaring die achter het gedrag zit en wil de verbanden tussen wat er uit onderzoek (diagnostiek) komt ontdekken. De vervolgstap is om dit om te zetten naar adviezen voor de omgeving of begeleiding zodat de kids weer lekker in hun vel zitten.

Willeke Sikken (orthopedagoog in opleiding)
Ik ben Willeke Sikken, 25 jaar en student aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik de master Orthopedagogiek volg. Sinds maart 2019 loop ik stage bij Fievelekwint Floreren, waar ik leuke en interessante ervaringen op mag doen het komende jaar. Ik heb er zin in!

In 2016 ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs aan de Pabo en vanaf dat moment heb ik tweeëneenhalf jaar met veel plezier voor verschillende groepen gestaan. Tijdens mijn werk als leerkracht merkte ik dat ik graag meer voor individuele kinderen wil betekenen, die op wat voor gebied dan ook niet meekomen met de groep. Dit is voor mij het moment geweest om met de studie Orthopedagogiek te starten en hier heb ik zeker geen spijt van. Ik ben heel benieuwd welke ervaringen ik het komende jaar op ga doen.
Wie weet tot ziens in het komende jaar!