Voorstellen

Antoinette Nijs – de Boer (Orthopedagoog Generalist)

Ik ben Antoinette Nijs – de Boer, oprichter en eigenaar van Fievelekwint Floreren. Al ruim 20 jaar werk ik met enthousiasme als orthopedagoog en sinds 2010 als orthopedagoog-generalist, ten dienste van de jeugdige.

Letterlijk betekent orthopedagoog “bijzonder opvoedkundige”. Het beroep is te vergelijken met dat van een psycholoog, echter met die meerwaarde dat de orthopedagoog niet alleen kijkt naar factoren in het kind zelf, maar ook kijkt welke invloed de omgeving heeft op de ontwikkeling van de de jeugdige. Het samenspel van de jeugdige in interactie met zijn omgeving maakt dat hij zich in meer of mindere mate kan ontwikkelen.

Orthopedagoog zijn is mijn passie vanwege de veelzijdigheid van het beroep, het is nooit saai. Jarenlang heb ik fulltime diagnostiek (onderzoek) gedaan naar met leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen. Daaruit voortvloeiend heb ik behandelingen opgezet en advies gegeven aan de jongere zelf, de ouders, leerkrachten en/of anderen. Het werken met en voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 20 jaar geeft mij veel voldoening. Vooral het werken met die jeugdigen,  die op een of andere manier niet voldoende kunnen floreren binnen de omgeving van thuis, school of in de vrije tijd. De oorzaak van een probleem  is altijd anders, waardoor er mijns inziens nooit een standaardbehandeling of traject  kan plaats vinden. Een maattraject wordt ingezet, waarin het individu centraal staat als een uniek persoon.

Daarnaast vind ik het inspirerend om voor en met scholen samen te werken aan het opzetten van een goede zorg- en leerstructuur,  zodat de school een veilige en fijne plek voor de leerlingen is. In het verlengde hiervan  zijn termen als zorgcyclus, passend onderwijs met (passende) ontwikkelingsperspectieven, onderwijs- en zorgarrangementen, etc. niet los te koppelen. Naast de specifieke taken van de orthopedagoog gericht op de jeugdige, heb ik me gespecialiseerd in het opzetten en van zorgstructuren binnen scholen, waardoor opbrengst verhogend gewerkt kan worden. Binnen scholen ben ik getraind om leerkrachten te observeren en te coachen naar goed docent handelen op breed gebied. Het lesgeven aan ouders, studenten en professionals vind ik eveneens boeiend. Het overbrengen van kennis, literatuur en praktische ervaring met passie over het beroep. Door de opgedane ervaring heb ik een uitgebreide sociale kaart opgebouwd voor wat betreft het terrein van hulpverlening, iets dat het vinden van de juiste hulp vereenvoudigd.

Iris Glas (Orthopedagoog)

Ik ben Iris Glas. Ik heb van september 2018 tot en met januari 2019 als stagiaire ervaring opgedaan bij Fievelekwint Floreren. Inmiddels ben ik afgestudeerd en als orthopedagoog werkzaam bij Fievelekwint.

Ik zoek graag naar de verklaring die achter het gedrag zit en wil de verbanden tussen wat er uit onderzoek (diagnostiek) komt ontdekken. De vervolgstap is om dit om te zetten naar adviezen voor de omgeving of begeleiding zodat de kids weer lekker in hun vel zitten.

Els Schenkel (Jeugd en gezinsprofessional)

Ik ben Els Schenkel. Begin februari 2021 ben ik afgestudeerd als pedagoog. Inmiddels sinds 1 september 2021 werkzaam bij Fievelekwint Floreren. Binnen de praktijk heb ik de functie kindbegeleider en leerkrachtondersteuner.

Wat ik belangrijk vind in de begeleiding van cliënten is om een (vertrouwens)band op te bouwen, aan te sluiten bij de jeugdige, wat heeft diegene nodig, om vervolgens te doen wat nodig is. Positiviteit is voor mij belangrijk tijdens de begeleiding. Uitgaan van de kracht en talenten van kinderen vind ik hierin een belangrijk aspect. Iedereen is uniek en heeft een eigen aanpak en benadering nodig. Dit vind ik in het werk als pedagoog ook zo interessant.

De kwaliteiten die ik beschik als pedagoog zijn rustig, nuchter, humoristisch, consequent en behulpzaam. Deze kwaliteiten zal je dan ook zeker terugzien in de begeleiding.

Verena Mol (Basis Orthopedagoog)

Ik ben Verena Mol en vanaf september 2022 werkzaam als orthopedagoog bij Fievelekwint Floreren. Vanuit mijn vooropleiding Social Work en werkervaring als jeugdzorgwerker is mijn passie ontstaan voor het begeleiden van kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben. Van september 2021 tot februari 2022 heb ik als stagiaire al ervaring mogen opdoen als orthopedagoog bij Fievelekwint Floreren en ben ik tijdens het schrijven van mijn masterscriptie betrokken gebleven als Jeugd en Gezinsprofessional.
Ik vind het belangrijk dat kinderen en ouders/verzorgers zich gehoord en serieus genomen voelen. Ieder individu is uniek en heeft andere behoeften, kwaliteiten en krachten. Juist deze diversiteit spreekt mij aan. Ik vind het interessant om te onderzoeken waar bepaald gedrag vandaan komt, om vervolgens samen te bekijken wat dit betekent voor de opvoedings- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. Dit allemaal om ervoor te zorgen dat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Elise Boelen (Orthopedagoog)

Ik ben Elise Boelen. Ik heb van februari tot en met juni 2023 mijn afstudeerstage mogen lopen bij Fievelekwint Floreren. Na mijn afstuderen ben ik hier gestart als orthopedagoog.
Tijdens mijn opleiding heb ik ontdekt dat het begeleiden van jeugdigen mij erg aanspreekt. Iedere jeugdige en ook iedere interactie tussen de jeugdige en zijn omgeving is uniek. Ik vind het daarom belangrijk om te kijken naar de wisselwerking tussen de jeugdige en zijn omgeving. In mijn begeleiding ga ik uit van de mogelijkheden, talenten en interesses van de jeugdige.

Lee-Ann Tissingh (Stagiaire)

Mijn naam is Lee-Ann Tissingh en ben 22 jaar oud. In september 2023 heb ik de bachelor Pedagogische Wetenschappen afgerond aan de Rijks universiteit Groningen en sinds februari 2024 volg ik daar de master Pedagogische Wetenschappen (richting Orthopedagogiek). Mijn stage zal ik dit jaar bij Fievelekwint Floreren lopen, waar ik met veel enthousiasme en interesse naar uit heb gekeken. Ik hoop hier veel te mogen leren!
Ik zie er naar uit om de opgedane kennis tijdens de studie en tijdens een korte bachelorstage op een basisschool terug te mogen zien bij Fievelekwint Floreren en mijn vaardigheden hier te mogen ontwikkelen. Tijdens deze bachelorstage en studie heb ik gezien hoe belangrijk het is dat een kind ontspannen en prettig kan functioneren, zowel op school als thuis. Dat vind ik dan ook een streven om te bereiken.

Karin Deenen (stagiaire)

Mijn naam is Karin Deenen en ik ben 44 jaar. Op dit moment volg ik de master Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Het aankomende jaar, van februari 2024 tot en met januari 2025, loop ik mijn stage bij Fievelekwint. Ik kijk er naar uit de kennis en ervaring die ik reeds heb opgedaan hier verder uit te bouwen. Ik hoop veel praktijkervaring op te doen en veel te leren over het effectief inzetten van de benodigde zorg en begeleiding voor kinderen en hun ouders/verzorgers.
Het werken met kinderen geeft mij veel energie en voldoening. Ik vind het belangrijk dat ze hun stem kunnen laten horen, tot bloei kunnen komen en goed kunnen functioneren. De omgeving van het kind is hierbij cruciaal, waardoor het noodzakelijk is deze te betrekken bij de begeleiding van het kind.
Ik ben een positief ingesteld persoon en bied het kind en ouders/verzorgers graag handvaten die aansluiten bij de interesses en mogelijkheden. Mijn specifieke interessegebieden zijn leer- en onderwijsproblemen en hoogbegaafdheid, al dan niet in combinatie met elkaar.