Voorstellen

Antoinette Nijs – de Boer (Orthopedagoog Generalist)

Ik ben Antoinette Nijs – de Boer, oprichter en eigenaar van Fievelekwint Floreren. Al ruim 20 jaar werk ik met enthousiasme als orthopedagoog en sinds 2010 als orthopedagoog-generalist, ten dienste van de jeugdige.

Letterlijk betekent orthopedagoog “bijzonder opvoedkundige”. Het beroep is te vergelijken met dat van een psycholoog, echter met die meerwaarde dat de orthopedagoog niet alleen kijkt naar factoren in het kind zelf, maar ook kijkt welke invloed de omgeving heeft op de ontwikkeling van de de jeugdige. Het samenspel van de jeugdige in interactie met zijn omgeving maakt dat hij zich in meer of mindere mate kan ontwikkelen.

Orthopedagoog zijn is mijn passie vanwege de veelzijdigheid van het beroep, het is nooit saai. Jarenlang heb ik fulltime diagnostiek (onderzoek) gedaan naar met leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen. Daaruit voortvloeiend heb ik behandelingen opgezet en advies gegeven aan de jongere zelf, de ouders, leerkrachten en/of anderen. Het werken met en voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 20 jaar geeft mij veel voldoening. Vooral het werken met die jeugdigen,  die op een of andere manier niet voldoende kunnen floreren binnen de omgeving van thuis, school of in de vrije tijd. De oorzaak van een probleem  is altijd anders, waardoor er mijns inziens nooit een standaardbehandeling of traject  kan plaats vinden. Een maattraject wordt ingezet, waarin het individu centraal staat als een uniek persoon.

Daarnaast vind ik het inspirerend om voor en met scholen samen te werken aan het opzetten van een goede zorg- en leerstructuur,  zodat de school een veilige en fijne plek voor de leerlingen is. In het verlengde hiervan  zijn termen als zorgcyclus, passend onderwijs met (passende) ontwikkelingsperspectieven, onderwijs- en zorgarrangementen, etc. niet los te koppelen. Naast de specifieke taken van de orthopedagoog gericht op de jeugdige, heb ik me gespecialiseerd in het opzetten en van zorgstructuren binnen scholen, waardoor opbrengst verhogend gewerkt kan worden. Binnen scholen ben ik getraind om leerkrachten te observeren en te coachen naar goed docent handelen op breed gebied. Het lesgeven aan ouders, studenten en professionals vind ik eveneens boeiend. Het overbrengen van kennis, literatuur en praktische ervaring met passie over het beroep. Door de opgedane ervaring heb ik een uitgebreide sociale kaart opgebouwd voor wat betreft het terrein van hulpverlening, iets dat het vinden van de juiste hulp vereenvoudigd.

Antoinette Nijs - de Boer
Mariët Poel - Prins

Mariët Poel-Pries (Taalspecialist)

Mijn naam is Mariët Poel-Pries. Ik ben sinds ruim 30 jaar logopedist, en heb met veel plezier in verschillende werkgebieden ervaring opgedaan. In de loop van de jaren heb ik gewerkt met zowel jonge als oudere kinderen, zowel op gebied van spraak- en taalontwikkeling, als onderzoek en begeleiding op gebied van dyslexie en andere leermoeilijkheden.

Het begeleiden van kinderen en jongeren met o.a. dyslexie van: ‘dat kan ik toch niet…’ naar: ‘oh, maar dát kan ik!’ heeft mijn passie. Het gemakkelijker maken van dingen die niet vanzelf gaan zodat een kind / jongere blij wordt van wat wél lukt, geeft zowel mij als de kinderen / jongeren veel voldoening. Hierbij ga ik altijd uit van wat bij de persoon past: ik maak gebruik van verschillende methodieken (o.a. Klanken in Kleuren, sleeplezen, remediëring). Mocht geen van deze methodieken of een combinatie hiervan voldoende effect hebben, dan zoek ik samen met de cliënt naar wat voor hem of haar het leven en leren wél gemakkelijker maakt. Kortom: de vraag staat centraal.

Iris Glas (Orthopedagoog)

Ik ben Iris Glas. Ik heb van september 2018 tot en met januari 2019 als stagiaire ervaring opgedaan bij Fievelekwint Floreren. Inmiddels ben ik afgestudeerd en als orthopedagoog werkzaam bij Fievelekwint.

Ik zoek graag naar de verklaring die achter het gedrag zit en wil de verbanden tussen wat er uit onderzoek (diagnostiek) komt ontdekken. De vervolgstap is om dit om te zetten naar adviezen voor de omgeving of begeleiding zodat de kids weer lekker in hun vel zitten.

Iris Glas

Els Schenkel (Pedagoog)

Ik ben Els Schenkel. Begin februari 2021 ben ik afgestudeerd als pedagoog. Inmiddels sinds 1 september 2021 werkzaam bij Fievelekwint Floreren. Binnen de praktijk heb ik de functie kindbegeleider en leerkrachtondersteuner.

Wat ik belangrijk vind in de begeleiding van cliënten is om een (vertrouwens)band op te bouwen, aan te sluiten bij de jeugdige, wat heeft diegene nodig, om vervolgens te doen wat nodig is. Positiviteit is voor mij belangrijk tijdens de begeleiding. Uitgaan van de kracht en talenten van kinderen vind ik hierin een belangrijk aspect. Iedereen is uniek en heeft een eigen aanpak en benadering nodig. Dit vind ik in het werk als pedagoog ook zo interessant.

De kwaliteiten die ik beschik als pedagoog zijn rustig, nuchter, humoristisch, consequent en behulpzaam. Deze kwaliteiten zal je dan ook zeker terugzien in de begeleiding.

Verena Mol (Stagaire)

Ik ben Verena Mol en zal vanaf september 2021 stage lopen als orthopedagoog bij Fievelekwint Floreren. Vanuit mijn vooropleiding social work en werkervaring als jeugdzorgwerker is mijn passie ontstaan voor het begeleiden van kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben.

Ik vind het belangrijk dat kinderen en ouders/verzorgers zich gehoord en serieus genomen voelen. Ieder individu is uniek en heeft andere behoeften, kwaliteiten en krachten. Juist deze diversiteit spreekt mij aan, omdat dit betekent dat geen enkel traject hetzelfde zal verlopen. Ik streef er naar om te onderzoeken waar bepaald gedrag vandaan komt om vervolgens samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind.