Klachtenprocedure

Fievelekwint Floreren

Een klacht indienen

Wanneer U een klacht heeft en er niet met mij u komt of met de klachtenfunctionaris, mw. M. Ter Meer (06 31974143), dan kunt zich wenden tot de NVO beroepsvereniging of het SKJ (zie https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/)

Bent u als cliënt van een NVO-lid van mening bent dat in strijd is gehandeld met de beroepscode?
Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht. Ook kan dat als u zelf NVO-lid bent of een andere belanghebbende, dan kunt u een klacht indienen over het handelen van een ander NVO-lid.
De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de pedagoog.

Eisen klachtschrift

Een klacht dient u schriftelijk in. Voor een klacht in behandeling wordt genomen, moet aan een aantal eisen zijn voldaan. De klacht moet gaan over het handelen van een NVO-lid en er mogen geen derden met naam en toenaam worden genoemd. Dit in verband met de privacy van die derden.
Verder dient u uw naam en adresgegeven te vermelden en de naam en adresgegevens van degenen waarover u klaagt. Als uw klachtschrift aan de gestelde eisen voldoet, wordt uw klacht in behandeling genomen. U kunt meer over de klachtenprocedure lezen in het Reglement voor het College van toezicht en het College van beroep van de NVO en de brochure tuchtrecht.

Hoorzitting en maatregelen

Het College van Toezicht beoordeelt de klacht en doet naar aanleiding hiervan uitspraak. Mogelijk wordt u opgeroepen voor een hoorzitting. Als uw klacht gegrond is kan het College van Toezicht de volgende maatregelen opleggen:

  • Waarschuwing
  • Berisping
  • (voorwaardelijke) schorsing van het lidmaatschap voor ten hoogste twee jaar
  • Ontzetting van het lidmaatschap van de vereniging

Beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van het College van Toezicht, kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Beroep, u gaat dan in beroep.

Eisen beroepschrift

Uw beroepschrift dient u binnen 8 weken na verzending van de beslissing van het College van Toezicht schriftelijk in. Met vermelding van de redenen, uw naam, adres en woonplaats en een afschrift van de uitspraak waartegen beroep wordt aangetekend.
Als uw beroepschrift aan de gestelde eisen voldoet, wordt uw beroepschrift in behandeling genomen. U kunt meer over de beroepschriftprocedure lezen in het Reglement voor het College van toezicht en het College van beroep van de NVO en de brochure tuchtrecht.

Hoorzitting en maatregelen

Het College van Beroep beoordeelt uw beroep en doet naar aanleiding hiervan uitspraak. Mogelijk wordt u opgeroepen voor een hoorzitting. Het College van Beroep kan de uitspraak van het College van Toezicht bevestigen, wijzigen of vernietigen.

Klachtenformulier_P3NLKlachtenfolder_algemeen_comm_MT_231216_

© Fievelekwint Floreren - Alle rechten voorbehouden
Website: MediaLab3