Klachtenprocedure

Een klacht indienen
Wanneer u het niet eens bent met de behandeling of wanneer u vragen heeft over een volgens u niet goed uitgevoerde procedure, kunt u dit eerst bespreken met de desbetreffende persoon. Mogelijk was er sprake van een misverstand en is uw klacht opgelost wanneer u een duidelijke uitleg krijgt. Of mogelijk is er een fout gemaakt. Ook dan kan een gesprek vaak een oplossing bieden.

Vindt u dat u onvoldoende wordt gehoord of komt u er niet uit, kunt u verzoeken dit te bespreken met een andere werknemer binnen Fievelekwint Floreren, een interne klachtenfunctionaris of een onafhankelijk klachtenfunctionaris via P3NL. Meent u dat een NVO-lid of een SKJ -geregistreerde pedagoog zich niet heeft gehouden aan de gedragsnormen van de beroepsgroep, dan kunt u zich daarnaast wenden tot één van de betreffende tuchtcolleges.

Klachtenfunctionaris voor lichte problematiek en advies
Mw. M. Ter Meer
Tel: 06 319741443

Het AKJ
Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (www.akj.nl) kan u ondersteunen bij doorlopen van een klachtenprocedure en advies geven. Zij zijn zelfstandig en hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams. Wie met de jeugdhulp te maken heeft, heeft automatisch recht op ondersteuning van een vertrouwenspersoon van het AKJ. Dit is gratis.

Klachtenfunctionaris P3NL en/of het tuchtrecht
Hebt u behoefte aan een onafhankelijk klachtenfunctionaris? Door de P3NL klachtenfolder in te vullen wordt uw klacht in behandeling genomen. Neem contact op via www.p3nl.nl/klachtenregeling/cliënten
Wanneer u meent dat een NVO-lid of een SKJ-geregistreerde pedagoog zich niet heeft gehouden aan de gedragsnormen van de beroepsgroep kunt terecht bij de Beroepsvereniging NVO of het Kwaliteitsregister SKJ. De betreffende klachtenprocedure vindt u op de volgende websites.
NVO: www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/klachtenprocedure.aspx
SKJ: www.skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/

Medezeggenschap en cliëntenraad
In verband met de beperkte grootte van de praktijk, heeft Fievelekwint geen medezeggenschaps- en geen cliëntenraad.