Praktijkinformatie

Fievelekwint Floreren

Aanmelding:

U kan altijd direct contact met ons opnemen, maar om voor een vergoeding in aanmerking te komen is het belangrijk eerst een verwijzing te hebben.
Deze verwijzing kan afgegeven worden door de huisarts, jeugdarts (GGD), Centrum Jeugd en Gezin, en schoolmaatschappelijk werk.
Een verwijzing voor dyslexie kan alleen afgegeven worden door de school van uw kind.

Openingstijden:

Maandag 09.00 – 18.00 uur
Dinsdag 09.00 – 18.00 uur
Woensdag 09.00 – 18.00 uur
Donderdag 09.00 – 18.00 uur
Vrijdag 09.00 – 16.00 uur

Bereikbaarheid:

  

Wachtlijst:

Er is geen wachttijd, maar het verwerken van de testuitslagen, duurt soms langer dan 6 weken.

Kosten:

No-show:
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de cliënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de cliënt zelf betalen en kan niet bij de gemeente of zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt maximaal 98,00 euro per consult.

Het OZP tarief voor 2017 is vastgesteld op € 98,00 per sessie. Zie https://www.nza.nl/actueel/blijf-op-de-hoogte

Bij te late betaling:

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25. Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat decliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Tijdig afzeggen:

Afspraken horen tijdig te worden afgezegd. Dit betekent dat er maximaal 24 uur van te voren moet worden afgemeld. Bij te late afmelding zal het consult in rekening gebracht worden. Hiervoor wordt 95 euro per consult in rekening gebracht bij u zelf.

© Fievelekwint Floreren - Alle rechten voorbehouden
Website: MediaLab3